در حالی که قرار بود، گفتگوهای میان افغانی در بیستم ماه حوت سال ۱۳۹۸ آغاز شود، اما اکنون که دوازده روز از آن می گذرد، نه تنها این گفتگوها آغاز نشده، بلکه تاهنوز هیچ هییت همه شمول که مسوولیت نماینده گی از حکومت افغانستان را در این گفتگوها کنند، شکل نگرفته است.

در حالی که قرار بود، گفتگوهای میان افغانی در بیستم ماه حوت سال ۱۳۹۸ آغاز شود، اما اکنون که دوازده روز از آن می گذرد، نه تنها این گفتگوها آغاز نشده، بلکه تاهنوز هیچ هییت همه شمول که مسوولیت نماینده گی از حکومت افغانستان را در این گفتگوها کنند، شکل نگرفته است.