وضعیت بحرانی سیاسی در کشور، ظاهرآ روند صلح را به چالش کشانیده است، با آنکه بر اساس موافقتنامه امریکا و گروه طالبان قرار بود، روند گفتگوهای میان افغان ها به تاریخ ۲۰ حوت آغاز شود، اما این روند که حالا ۵ روز از آن می گذرد، نه تنها آغاز نشده، بلکه تا هنوز هییتی مذاکره […]

وضعیت بحرانی سیاسی در کشور، ظاهرآ روند صلح را به چالش کشانیده است، با آنکه بر اساس موافقتنامه امریکا و گروه طالبان قرار بود، روند گفتگوهای میان افغان ها به تاریخ ۲۰ حوت آغاز شود، اما این روند که حالا ۵ روز از آن می گذرد، نه تنها آغاز نشده، بلکه تا هنوز هییتی مذاکره کننده همه شمول حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست همگانی نشده است.