در کنار روز های ماندگار و حماسی تاریخی، بیست و چهارم حوت نیز یکی از روزهای حماسی در تاریخ کشور است. در ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم هرات در یک قیام سرتاسری علیه رژیم کمونیستی وقت، با دادن هزاران شهید در هرات  یک رویداد بزرگی تاریخی اتفاق افتاد که کمر اشغال گر وقت را شکست. این […]

در کنار روز های ماندگار و حماسی تاریخی، بیست و چهارم حوت نیز یکی از روزهای حماسی در تاریخ کشور است.

در ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم هرات در یک قیام سرتاسری علیه رژیم کمونیستی وقت، با دادن هزاران شهید در هرات  یک رویداد بزرگی تاریخی اتفاق افتاد که کمر اشغال گر وقت را شکست.

این روز از چه ویژه گی های بر خوردار است؟ ابعاد این انقلاب عظیم و تاریخ ساز چه است و مردم هرات چرا حماسه را خلق کردند؟