امروز ٢۴ حوت سالروز قیام مردم هرات در برابر عملکرد وحشیانه رژیم کمونیستی و حامیان اشغالگر شان و نقطهٔ عطفی در شکل دهی جهاد مردم افغانستان در برابر اشغال و تجاوز بود. مردم مجاهد و قهرمان هرات در اعتراض به اشغال، استبداد و برای پاسداری از ارزش های خویش، دست به اعتراض زدند، اما این […]

امروز ٢۴ حوت سالروز قیام مردم هرات در برابر عملکرد وحشیانه رژیم کمونیستی و حامیان اشغالگر شان و نقطهٔ عطفی در شکل دهی جهاد مردم افغانستان در برابر اشغال و تجاوز بود.

مردم مجاهد و قهرمان هرات در اعتراض به اشغال، استبداد و برای پاسداری از ارزش های خویش، دست به اعتراض زدند، اما این صدای اعتراض با خشونت و وحشت کم نظیر، پاسخ داده شد. در خیزش ۲۴ حوت مردم هرات و روزهای بعد از آن، بیش از بیست هزار انسان به شهادت رسید و بدینگونه صفحه خونینی دیگری در تاریخ این سرزمین رقم خورد.

رویداد تاریخی ۲۴حوت، نشان داد و ثابت ساخت که هیچ قدرت غیر مردمی و هیچ نظامی برخلاف باور ها و ارزش های مردم نمی تواند بر این سرزمین حکم براند.