عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول درپیامی قیام بیست و چهارم حوت مردم هرات را یکی از رویدادهای ماندگار و زرین در تاریخ معاصر افغانستان خوانده است. در این پیام آمد هاست که مردم  سلحشور هرات با دستان ‌خالی‌در برابر نیروهای تا به ‌دندان مسلح رژیم کمونیستی ایستادند و با خون پاک خود صفحه […]

عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول درپیامی قیام بیست و چهارم حوت مردم هرات را یکی از رویدادهای ماندگار و زرین در تاریخ معاصر افغانستان خوانده است.

در این پیام آمد هاست که مردم  سلحشور هرات با دستان ‌خالی‌در برابر نیروهای تا به ‌دندان مسلح رژیم کمونیستی ایستادند و با خون پاک خود صفحه تازه‌ ای را در مبارزات آزادی‌ خواهانه ملت‌ های جهان رقم زدند. در این پیام همچنان آمده است که قیام هرات زمینه‌ساز حرکت‌ ها و قیام‌های بعدی در گوشه‌ و کنار کشور شد و هسته‌های جهاد و مقاومت و مبارزه در سراسر افغانستان شکل گرفت.