صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با با زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان در کابل در اقامتگاهش دیدا کرده است. در این دیدار پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و امنیتی و همچنان تلاش های جهانی برای صلح و آینده گفتگوهای ملی برای صلح در افغانستان، بحث و گفتگو شد.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با با زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان در کابل در اقامتگاهش دیدا کرده است.

در این دیدار پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و امنیتی و همچنان تلاش های جهانی برای صلح و آینده گفتگوهای ملی برای صلح در افغانستان، بحث و گفتگو شد.