صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با وانگ یی سفیر چین در کابل دیدار کرد. در این دیدار درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفته است. در دیدار همچنان در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه نیز بحث و تبادل نظر شده است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با وانگ یی سفیر چین در کابل دیدار کرد.

در این دیدار درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفته است. در دیدار همچنان در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه نیز بحث و تبادل نظر شده است.