عبدالله عبدالله حکم غنی مدار اعتبار نیست و غنی تی حکمی ریاست اجراییه را لغو ساخته است همزمان اقدام دیگر آقای غنی بعد از تحلیف اش آزاد سازی هزاران زندانی طالب است؟ محمداشرف غنی ، فرمان لغو ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را همزمان با فرمان رهایی ۵۰۰ هزار زندانی طالب را داده است. این […]

عبدالله عبدالله حکم غنی مدار اعتبار نیست و غنی تی حکمی ریاست اجراییه را لغو ساخته است همزمان اقدام دیگر آقای غنی بعد از تحلیف اش آزاد سازی هزاران زندانی طالب است؟

محمداشرف غنی ، فرمان لغو ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را همزمان با فرمان رهایی ۵۰۰ هزار زندانی طالب را داده است. این در حالیست که حکومت همه شمول فرمان آقای غنی را دیگر قابل اعتبار نمیداند.

بحران اختلافات سیاسی برای مردم افغانستان خطر ناک است یا آزاد سازی زندانیان طالب؟