درپی یک رشته عملیات کوماندویی در ولایت غزنی، یک ذخیره گاه بزرگ مواد انفجاری گروه طالبان کشف و تخریب شده است. دفتر رسانه ای قول اردوی عملیات های خاص در خبرنامه ای گفته است این عملیات در مربوطات ولسوالی گیروی ولایت غزنی اجرا شده است. براساس خبرنامه، درپی این عملیات یک ذخیره گاه بزرگ مواد […]

درپی یک رشته عملیات کوماندویی در ولایت غزنی، یک ذخیره گاه بزرگ مواد انفجاری گروه طالبان کشف و تخریب شده است.

دفتر رسانه ای قول اردوی عملیات های خاص در خبرنامه ای گفته است این عملیات در مربوطات ولسوالی گیروی ولایت غزنی اجرا شده است. براساس خبرنامه، درپی این عملیات یک ذخیره گاه بزرگ مواد انفجاری گروه طالبان مشمول، دوصد بوری مواد انفجاری، چهار عراده موتر سایکل و یک عراده موتر تخریب شده است. قول اردوی عملیات های خاص می گوید که درپی این عملیات، چندین تن از ماین سازان پاکستانی نیز بازداشت شده اند.