کمیسیون حقوق بشر با نشر یک گزارش می‌گوید که زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان با تبعیض و آزار جنسی مواجه استند. در این گزارش با دو هزار دوصد و هفتاد و دو تن از منسوبان زن در صفوف پلیس، ارتش و امنیت گفتگو شده است. بر اساس آمار ارگانهای امنیتی سه درصد از کل […]

کمیسیون حقوق بشر با نشر یک گزارش می‌گوید که زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان با تبعیض و آزار جنسی مواجه استند. در این گزارش با دو هزار دوصد و هفتاد و دو تن از منسوبان زن در صفوف پلیس، ارتش و امنیت گفتگو شده است.

بر اساس آمار ارگانهای امنیتی سه درصد از کل منسوبان پلیس و یک اعشاریه هفده درصد از مجموع منسوبان ارتش ملی را هم اکنون زنان تشکیل می ‌دهند. این در حالیست که بر اساس پالیسی این نهاد، حضور زنان تا سال دوهزار و هفده در صفوف نیروهای امنیتی می‌ بایست به ده درصد افزایش می‌یافت.

گزارش حقوق بشر که به وضعیت زنان در چوکات ارگانهای امنیتی در جریان سال‌های سیزده نود هفت و سیزده نود و هشت خورشیدی پرداخته، روز گذشته منتشر شد. در جریان تهیه این گزارش با دو هزار دوصد و هفتاد و دو تن از منسوبان زن در صفوف پلیس، ارتش و امنیت گفتگو شده است. بر اساس این گزارش، زنان در صفوف نیروهای امنیتی با تبعیض و انواع آزار و اذیت‌های جنسی رو به رو استند.

در پیوند به تبعیض، نزدیک به چهل درصد از مصاحبه شوندگان این گزارش تصریح کرده ‌اند که در زمینه دسترسی به فرصت‌ های ارتقای ظرفیت و آموزش‌های مسلکی در داخل و خارج با تبعیض روبرو شده ‌اند. افزون بر این، چهل و هشت درصد از این منسوبان به وجود تبعیض علیه زنان در بخش حقوق و امتیازات، در مقایسه با مردان در صفوف این نیروها اشاره کرده ‌اند. در این میان پنجاه درصد مصاحبه شوندگان از وجود حقوق امتیازات مشابه بین زنان و مردان در ارگان های امنیتی سخن گفته اند.

گزارش کمیسیون حقوق بشر، آزار و اذیت جنسی زنان را بخشی دیگر از مشکلاتی یاد کرده است که منسوبان زن ارگانهای امنیتی کشور با آن رو به رو استند. هرچند کم ‌تر از هفت درصد از پاسخ دهندگان به وجود انواع آزار و اذیت‌ های جنسی در صفوف این نیروها اعتراف کرده‌ اند اما کمیسیون حقوق بشر به این باور است که مصاحبه شوندگان این گزارش در این پیوند به دلیل حساس بودن مساله آزار و اذیت جنسی از پرده‌ برداری این معضل پرهیز کرده‌ اند. به این ترتیب، شش تا چهارده درصد از پاسخ دهندگان از وجود انواع آزار و اذیت ‌های جنسی شامل آزارهای کلامی و نبود محیط مصوون برای زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور سخن گفته ‌اند.

حضور سمبولیک زنان در صفوف این نیروها و عدم حضور آنان در تصمیم گیری‌ها وسیاست‌ گذاری‌های امنیتی نوعی از چالشی گفته شده است که زنان در ارگانهای سه گانه امنیتی با آن رو به رو استند. در این میان، پنجاه و شش درصد از این منسوبان تایید کرده ‌اند که در سیاست ‌گذاری ها و تصمیم گیری‌ ها سهم نداشته و مسوولان بلند رتبه دفاتر از مشوره با آنان پرهیز کرده‌ اند. درهمین حال، وزارت ‌های داخله و دفاع ملی با رد گزارش کمیسیون حقوق بشر مبنی بر تبعیض و آزار و اذیت جنسی زنان در صفوف نیروهای امنیتی می‌گویند که فضای مصوون برای زنان در چوکات این ارگانها فراهم شده است.