صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با شماری از اعضای شورای رهبری این حزب، با تدامچی یاماماتو فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، گفتگوهای صلح و همچنان فعالیت های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان، بحث و گفتگو شده است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با شماری از اعضای شورای رهبری این حزب، با تدامچی یاماماتو فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، گفتگوهای صلح و همچنان فعالیت های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان، بحث و گفتگو شده است.