کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، در پاره ای از موارد مشکلات تخنیکی دارد. این کمیسیون می گوید، طی نامه از کمیسیون شکایات خواهان توضحیات بیشتر شده ایم. در عین حال، گفته می شود که فیصله کمیسیون شکایت، در مسیر کمیسیون انتخابات نا پدید شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، در پاره ای از موارد مشکلات تخنیکی دارد. این کمیسیون می گوید، طی نامه از کمیسیون شکایات خواهان توضحیات بیشتر شده ایم. در عین حال، گفته می شود که فیصله کمیسیون شکایت، در مسیر کمیسیون انتخابات نا پدید شده است.