شورای حراست و ثبات افغانستان، گفتگو‌های صلح میان امریکا و طالبان که از یک سال بدین سو در دوحه پایتخت قطر جریان دارد را مبهم خوانده و تاکید می‌کند که باید از گفتگو‌های جاری ابهام‌زدایی شود. این درحایست که شماری دیگر از سیاسیون مطرح و احزاب به شمول ریاست اجراییه نبستا طرف دار آنچه میان […]

شورای حراست و ثبات افغانستان، گفتگو‌های صلح میان امریکا و طالبان که از یک سال بدین سو در دوحه پایتخت قطر جریان دارد را مبهم خوانده و تاکید می‌کند که باید از گفتگو‌های جاری ابهام‌زدایی شود. این درحایست که شماری دیگر از سیاسیون مطرح و احزاب به شمول ریاست اجراییه نبستا طرف دار آنچه میان امریکایی ها و طالبان میگذرد هستند.