شورای حراست و ثبات افغانستان می‌گوید که تلاش‌های پراکنده و طرح‌های متعدد، روند صلح را پیچیده می‌کند. این شورا از حکومت و چهره‌های سیاسی خواست تا تلاش‌ها و طر‌های پراکنده‌ی صلح را توحید و با آجندای «صدای واحد» برای مذاکرات آمادگی بگیرند. با این حال جریان های سیاسی و احزاب  مخالف ارگ گفته اند که […]

شورای حراست و ثبات افغانستان می‌گوید که تلاش‌های پراکنده و طرح‌های متعدد، روند صلح را پیچیده می‌کند. این شورا از حکومت و چهره‌های سیاسی خواست تا تلاش‌ها و طر‌های پراکنده‌ی صلح را توحید و با آجندای «صدای واحد» برای مذاکرات آمادگی بگیرند.

با این حال جریان های سیاسی و احزاب  مخالف ارگ گفته اند که به دنبال یک طرح جامع برای رسیدن به صلح هستد که نام این طرح را جمهوری اسلامی افغانستان مانده اند.