وزیر دولت در امور حقوق بشر می گوید که بدون تطبیق عدالت در کشور، صلح تامین نمی شود. وزیر دولت در امور حقوق بشر با تاکید بر این که شماری از افراد از بهر تامین نشدن منافع شخصی شان مخالف تامین صلح در کشور اند می گوید که نبود عدالت در کشور سبب شده تا […]

وزیر دولت در امور حقوق بشر می گوید که بدون تطبیق عدالت در کشور، صلح تامین نمی شود. وزیر دولت در امور حقوق بشر با تاکید بر این که شماری از افراد از بهر تامین نشدن منافع شخصی شان مخالف تامین صلح در کشور اند می گوید که نبود عدالت در کشور سبب شده تا مردم افغانستان همواره قربانی جنگ شوند.

صلح آروزی دیرینه مردم افغانستان است. تلاش های صلح همواره به علت های گونه گون طی نزدیک به دو دهه گذشته به شکست مواجه شده است. اما حالا تلاش ها برای تامین صلح بیشتر از هر زمان دیگر در کشور شدت گرفته است. یک بنیاد آلمانی و گروه پالیسی افغانستان گزارش خود در پیوند به آواز مردم افغانستان در روند صلح را رونمایی کرد. یافته های این گزارش نشان می دهد که صدای مردم افغانستان در روند گفتگوهای صلح نادیده گرفته شده است.

در این گزارش با شش صد تن در ولایت های کندهار، هرات، ننگرهار، بلح و بامیان گفتگو شده است. شصت در صد از گفتگو کنندگان از پیشبرد روند گفتگوهای صلح خوشبین بوده اند. در این گزارش همچنان آمده که تمام گفتگو کنندگان خواهان آتش بس اند. گفتگو کنندگان این گزارش همچنان روش آمریکا برای تامین صلح در افغانسان را با مشکلات جدی مواجه میدانند.

درهمین حال، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر می گوید که بدون تطبیق عدالت در کشور، صلح تامین نمی شود. وی می گوید که شماری از افراد از بهر تامین نشدن منافع شخصی شان مخالف تامین صلح در کشور اند. همچنان مسوولان وزارت دولت در امور صلح همکاری مردم در روند گفتگوهای صلح را مهم می خوانند و می گویند که صلح مربوط تمام مردم افغانستان است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که هیأت گروه طالبان و آمریکا هم اکنون مصروف گفتگوهای صلح اند. گفتگوهای که بیش از یک سال زمان برده است و تاکنون نتیجه مثبت درپی نداشته است.