بانک جهانی می گوید که افغانستان در سال گذشته میلادی نزدیک به سه درصد رشد اقتصادی داشته است. بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان”حرکت در مسیری مملو از ابهامات” که روز چهارشنبه منتشر کرد، گفته است که باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تاثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان تجارت، سرمایه گذاری و کاروبار، میزان […]

بانک جهانی می گوید که افغانستان در سال گذشته میلادی نزدیک به سه درصد رشد اقتصادی داشته است.

بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان”حرکت در مسیری مملو از ابهامات” که روز چهارشنبه منتشر کرد، گفته است که باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تاثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان تجارت، سرمایه گذاری و کاروبار، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال دو هزار و نزده میلادی دو اعشاریه نه درصد بوده است. بانک جهانی اعلام کرده است که این میزان رشد اقتصادی بیشتر ناشی از رشد بخش کشاورزی در نتیجه کاهش تاثیرات خشکسالی به دست آمده است.

هنرلی کرالی رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: “این که رشد اقتصادی افغانستان در سال دوهزار و نزده میلادی به طور نسبی بهبود یافته است یک خبر خوب است؛ اما هنوز هم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی سبب تضعیف اقتصاد این کشور می شود. به منظور دست یافتن به یک رشد مطلوب اقتصادی، کاهش فقر و بهبود شرایط  زندگی مردم در افغانستان، نیاز است تا برنامه های اصلاحات در این کشور سریع تر عملی شود.”

بانک جهانی در این گزارش می گوید که در صورت افزایش بی ثباتی سیاسی در کشور، کاهش و یا قطع ناگهانی کمک های جامعه جهانی و اوج گرفتن منازعات و تحولات منفی در میان کشور های منطقه، آسیب پذیر اقتصادی افغانستان بیشتر خواهد شد. بانک جهانی تأکید می کند که اگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود و خشکسال های کاهش یابد، ممکن رشد اقتصادی کشور در سال روان میلادی تا حدود چهاردرصد برسد.

براساس گزارش بانک جهانی، میزان درآمدهای داخلی افغانستان در سال گذشته میلادی به چهارده اعشاریه پنج درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در سال دو هزار و هژده میلادی سیزده اعشاریه سه درصد بود.

بانک جهانی می گوید که رای اعتماد سازی سکتور خصوصی و رونق کار و بار در کوتاه مدت، نیاز است تا دولت افغانستان اصلاحات سریع را به هدف فراهم کردن یک محیط مطلوب تجارت و سرمایه گذاری عملی کند.