تاکید وزارت تحصیلات عالی بر بازنگری نظام تحصیلی کشور

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مراسم جشن فراغت شماری از دانشجویان دانشگاه کابل، بر بازنگری نظام تحصیلی کشور تاکید کرد و گفت که تا پایان سال روان خورشیدی، نصاب تحصیلی کشور مطابق به نیازمندی های بازار کار عیار خواهد شد.

شماری از فارغان دانشگاه کابل، طی همایشی فراغت شان را جشن گرفتند. فارغان دانشگاه کابل با نگرانی از کمبود زمینه های کاری در کشور و برخوردهای سلیقه ای در اداره های حکومتی، از حکومت می خواهند که زمینه کار را برای شان فراهم کند.

درهمین حال، عبدالتواب بالا کرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی بر بازنگری نظام تحصیلی کشور تاکید می کند. آقای کرزی می گوید که تا پایان سال روان خورشیدی، نصاب تحصیلی کشور مطابق به نیازمندی های بازار کار عیار خواهد شد.

در حالی سرپرست تحصیلات عالی بر بازنگری نظام تحصیلی کشور تاکید می کند که شماری از فارغان دانشگاه از کهنه بودن نظام تحصیلی انتقاد می کنند و می گویند که نظام تحصیلی کشور مطابق نیازمندی های کنونی جامعه عیار نیست.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top