از نزدهمین سالگشت قتل عام مردم یکاولنگ در کابل یادبود شد. بازماندگان شهدای یکاولنگ نسبت به کم توجهی حکومت درباره بازماندگان شهدا انتقاد می کنند و می گویند که حکومت تاکنون به بازماندگان این رویداد توجه لازم نکرده است. رژیم طالبان در نزدهم ماه جدی سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی، پس از تصرف ولایت بامیان در […]

از نزدهمین سالگشت قتل عام مردم یکاولنگ در کابل یادبود شد. بازماندگان شهدای یکاولنگ نسبت به کم توجهی حکومت درباره بازماندگان شهدا انتقاد می کنند و می گویند که حکومت تاکنون به بازماندگان این رویداد توجه لازم نکرده است.

رژیم طالبان در نزدهم ماه جدی سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی، پس از تصرف ولایت بامیان در ولسوالی یکاولنگ این ولایت دست به قتل عام زد و ده ها تن را به کام مرگ فرو برد. بازماندگان قربانیان این رویداد از روز های سخت و دشواری نزدهم جدی ولسوالی یکاولنگ یاد می کند. شماری از بازماندگان شهدای یکاولنگ از حکومت می خواهند که زمینه آموزش را برای شان فراهم کند.

درهمین حال شماری دیگر از بازماندگان شهدای یکاولنگ از حکومت می خواهند که نزدهم جدی را به عنوان روز شهیدان یکاولنگ در تقویم رسمی درج کند.

طالبان در روزهای بعد از نزدهم جدی، به سوزاندنِ منازل مسکونی باشند‌گانِ یکاولنگ دست زدند و طی سه روز اکثر خانه ‌های مسکونی اطراف بازار مرکز یکاولنگ را به آتش کشیدند. شاهدان این رویداد می گویند که رژیم طالبان در هوای سرد زمستان، زمینه ‌ساز آواره شدن هزاران خانواده به نواحی اطراف یکاولنگ شدند.