دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری ده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر یک به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه دیروز آغاز شد و اما به دلیل طولانی شدن دادگاه، فیصله آن به امروز موکول شده بود. عبدالبدیع صیاد و عبدالعزیز آریایی، رییسان پیشین […]

دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری ده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر یک به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرده است.

این دادگاه دیروز آغاز شد و اما به دلیل طولانی شدن دادگاه، فیصله آن به امروز موکول شده بود. عبدالبدیع صیاد و عبدالعزیز آریایی، رییسان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات‌انتخاباتی نیز شامل این افراد اند. بر اساس معلومات دادستانی کل این کمیشنران به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و ابطال آرای یکی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان متهم اند. این در حالیست که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری حدود پنج‌ ونیم ماه پیش، این کاعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر یک به پنج سال زندان محکوم کرد.