عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که کاغذپرانی و فساد اداری در اداره های دولتی نباید مانع رشد اقتصادی شود. این در حالیست که وزارت صنعت و تجارت، در گزارش تحلیلی که به شورای وزیران ارایه کرده، یادآور شده است که مشکلات ترانسپورتی، کاغذپرانی و فساد اداری در نهادهای دولتی سبب بلند تمام شدن […]

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که کاغذپرانی و فساد اداری در اداره های دولتی نباید مانع رشد اقتصادی شود.

این در حالیست که وزارت صنعت و تجارت، در گزارش تحلیلی که به شورای وزیران ارایه کرده، یادآور شده است که مشکلات ترانسپورتی، کاغذپرانی و فساد اداری در نهادهای دولتی سبب بلند تمام شدن تولیدات داخلی می شود.

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طرح خریداری گندم مازاد از کشاورزان و ایجاد ذخایر استراتیژیک غله را به شورای وزیران پیشکش کرده است. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی می گوید که این طرح به هدف جلوگیری از افزایش بهای مواد غذایی، تشویق کشاورزان به کشت غله و کاهش کشت مواد مخدر آماده شده است.