یک چرخبال ارتش چاشت امروز در ولایت فراه سقوط کرد. وزارت دفاع ملی با تأیید این رویداد گفته است که این چرخبال از ولسوالی پرچمن به سوی مرکز فراه در حرکت بود. درپی سقوط این چرخبال دو خلبان ارتش به شهادت رسیده است. وزارت دفاع ملی، علت سقوط این چرخبال را عارضه فنی عنوان کرده […]

یک چرخبال ارتش چاشت امروز در ولایت فراه سقوط کرد.

وزارت دفاع ملی با تأیید این رویداد گفته است که این چرخبال از ولسوالی پرچمن به سوی مرکز فراه در حرکت بود. درپی سقوط این چرخبال دو خلبان ارتش به شهادت رسیده است. وزارت دفاع ملی، علت سقوط این چرخبال را عارضه فنی عنوان کرده است.