مأموران ویژه امنیت ملی، مالک یک شرکت وسایل برقی را از چنگ آدم ربایان در کابل آزاد کرده اند. دفتر رسانه ای امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که گروهی از آدمربایان حاجی نصیر احمد مالک یک شرکت تولیدی وسایل برق را به تاریخ سی ام قوس امسال از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل […]

مأموران ویژه امنیت ملی، مالک یک شرکت وسایل برقی را از چنگ آدم ربایان در کابل آزاد کرده اند.

دفتر رسانه ای امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که گروهی از آدمربایان حاجی نصیر احمد مالک یک شرکت تولیدی وسایل برق را به تاریخ سی ام قوس امسال از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل ربوده و در بدل رهایی وی، خواستار پرداخت سه میلیون دالر شده بودند. براساس خبرنامه، فرد ربوده شده، در پی عملیات مشترک قطعات خاص امنیت ملی و هماهنگی ریاست مبارزه علیه اختطاف وزارت امور داخله از مربوطات ناحیه چهارم، از چنگ آدمربایان آزاد شده است. امنیت ملی می گوید که یک سردسته آدمربایان و شش تن از زیردستانش در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند.