از انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان هژده سال می گذرد. در روز اول ماه جدی، استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور حکومت را به گونه مسالمت آمیز به حامد کرزی منتقل کرد. این نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ سیاسی کشور است. شماری از آگاهان سیاسی انتقال […]

از انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان هژده سال می گذرد. در روز اول ماه جدی، استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور حکومت را به گونه مسالمت آمیز به حامد کرزی منتقل کرد. این نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ سیاسی کشور است. شماری از آگاهان سیاسی انتقال مسالمت آمیز قدرت از سوی استاد شهید را نقط عطف در تاریخ سیاسی کشور عنوان می کنند و می گوید که از آنان زمان تاکنون چگونگی انتقال قدرت در کشور به نگرانی مبدل شده است.

از انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور هژده سال می گذرد.  درست هژده سال قبل در  اول ماه جدی سال سیزده هشتاد، قدرت به گونه صلح آمیز توسط استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور، به حامد کرزی منتقل شد. این نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ سیاسی افغانستان بود.

شهید استاد برهان الدین ربانی در آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که انتقال مسالمت آمیز قدرت منجر به پیشرفت و ترقی کشور شود.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که پس از سال هشتاد تاکنون چگونگی انتقال قدرت در افغانستان به نگرانی جدی برای مردم مبدل شده است.

در همین حال، شماری از باشندگان کابل می گویند که باید فرهنگ خشونت و جعل در انتقال قدرت پایان بیابد و انتقال مسالمت قدرت سبب پشرفت و ترقی خواهد شد.

اول جدی در افغانستان یک روز فوق العاده مهم و یک رخداد مهم در تاریخ معاصر افغانستان است. آگاهان می گویند که از این روز باید در سطح ملی به گونه گسترده تجلیل صورت گیرد.