شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت زابل می گویند که تشکیل معارف این ولایت پاسخگویی نیازمندی کنونی این ولایت نیست. به گفته آنان، از بهر ناامنی ها و مسدود شدن مکتب های از سوی طالبان در زابل، حدود هفت صد بست کاری معارف این ولایت به ولایت های دیگر منتقل شده است. شماری […]

شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت زابل می گویند که تشکیل معارف این ولایت پاسخگویی نیازمندی کنونی این ولایت نیست. به گفته آنان، از بهر ناامنی ها و مسدود شدن مکتب های از سوی طالبان در زابل، حدود هفت صد بست کاری معارف این ولایت به ولایت های دیگر منتقل شده است.

شماری از جوانان در ولایت زابل از وزارت معارف می خواهند شماری از بست های رسمی ریاست معارف این ولایت را که طی چندین سال به دیگر ولایت ها منتقل کرده است، دوباره برای این ولایت منظور کند. به گفته آنان، در حالی حاضر تشکیل ریاست معارف ولایت زابل، پاسخگویی نیازمندی مکتب های این ولایت نیست. امسال حدود صد مکتب پس از چندین سال در زابل بازگشایی شده است.

با این حال، شماری از اعضای شورای ولایتی زابل نیز نسبت به ناکافی بودن تشکیل ریاست معارف این ولایت انتقاد می کنند. به گفته آنان منتقل شدن برخی از بست های کاری معارف زابل به ولایت های دیگر، چالش بزرگی در برابر پیشرفت معارف زابل ایجاد کرده است. حاجی مرتضی خان ناصری عضو شورای ولایتی زابل از حکومت مرکزی می خواهد که تشکیل معارف زابل را با توجه به نیازمندی این ولایت عیار کند.

از سویی هم، نصرالله زاهد رییس معارف ولایت زابل می پذیرد طی چندین سال که شماری از مکتب ها در این ولایت مسدود بود، حدود هفت صد بست کاری ریاست معارف این ولایت به ولایت های دیگر منتقل شده است. وی می گوید که وزیر معارف وعده کرده تا این بست ها دوباره به زابل منتقل شود.

ریاست معارف ولایت زابل، دوصد و چهل مکتب در تشکیل خود دارد. اما از این میان حدود دوصد باب مکتب در این ولایت فعال است.