هزاران تن به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی در ولایت های کاپیسا و بامیان راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات خواستند که سه صد هزار رأی بدون شناخت بایومتریک را باطل اعلام کند. معترضان همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که براساس قانون و طرزالعمل هایی که قبلا تصویب شده است، عمل […]

هزاران تن به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی در ولایت های کاپیسا و بامیان راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات خواستند که سه صد هزار رأی بدون شناخت بایومتریک را باطل اعلام کند. معترضان همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که براساس قانون و طرزالعمل هایی که قبلا تصویب شده است، عمل کند. این معترضان هشدار می دهند که اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، از هر گزینه مشروع کار خواهند گرفت.