وزارت امور داخله از بازداشت یک عضو کلیدی طالبان همراه با یک زیر دست اش از کابل خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که نیروهای قطعات خاص پولیس شب گذشته در پی عملیاتی در ساحه “دوصد فامیلی” مربوط ناحیه هشتم شهر کابل، یک عضو کلیدی طالبان را همراه با یک زیر […]

وزارت امور داخله از بازداشت یک عضو کلیدی طالبان همراه با یک زیر دست اش از کابل خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که نیروهای قطعات خاص پولیس شب گذشته در پی عملیاتی در ساحه “دوصد فامیلی” مربوط ناحیه هشتم شهر کابل، یک عضو کلیدی طالبان را همراه با یک زیر دست اش بازداشت کردند. خبرنامه می افزاید که عضو کلیدی طالبان به هدف طرح و راه اندازی یک حمله تروریستی به شهر کابل آمده بود.