هواداران ثبات و همگرایی در ولایت های پنجشیر، پروان، جوزجان و غور دست به تظاهرات زدند. ثبات و همگرایی کمیسیون مستقل انتخابات را به طرف داری از دولت ساز متهم می کند و خواهان شفافیت در انتخابات است.

هواداران ثبات و همگرایی در ولایت های پنجشیر، پروان، جوزجان و غور دست به تظاهرات زدند. ثبات و همگرایی کمیسیون مستقل انتخابات را به طرف داری از دولت ساز متهم می کند و خواهان شفافیت در انتخابات است.