هزاران تن به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت های جوزجان، پنجشیر، پروان، غور راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات خواستند که سه صد هزار رأی بدون شناخت بایومتریک را باطل اعلام کند. این معترضان هشدار می دهند که اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، از هر گزینه مشروع کار […]

هزاران تن به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت های جوزجان، پنجشیر، پروان، غور راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات خواستند که سه صد هزار رأی بدون شناخت بایومتریک را باطل اعلام کند. این معترضان هشدار می دهند که اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، از هر گزینه مشروع کار خواهند گرفت.

از دو هفته به این سو، به ادامه حمایت ها از دسته انتخاباتی ثبات همگرایی، هزاران تن به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی در ولایت جوزجان، پنجشیر، پروان و غور نسبت به بازشماری و تفتیش آراء راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات می خواهند که سه صد هزار رای بدون شناخت بایومتریک را باطل اعلام کند.

اعتراض کنندگان از کمیسیون انتخابات می خواهند که به طرزالعمل و لوایح کمیسیون انتخابات برگردد و نیز هشدار می دهند که اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، دست به هرگونه گزینه مشروع و صلح آمیز خواهند زد.

هواداران دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی بر بی طرفی نیرو های امنیتی تاکید می کنند و می گویند نیرو های امنیتی نباید به گونه ابزار سیاسی مورد استفاده قرار بگیرند.

نهادهای ناظر انتخابات می گویند که کمیسیون انتخابات توان حل بحرانی انتخاباتی را از دست داده است. آنان خواهان مداخله طرف های سومی برای حل بحرانی انتخاباتی ریاست جمهوری شدند.