تیم ثبات و همگرایی و اکثریت نامزدان به هوادارانشان فراخون بیرون شدن به جاده ها را در روز جمعه داده اند؛ سرا انجام دامنه این اعتراضات به کجا خواهد کشید؟ آیا به جز تظاهرات راه حل دیگر باقی نمانده است؟ چرا آرای مردم دست کاری شده است؟

تیم ثبات و همگرایی و اکثریت نامزدان به هوادارانشان فراخون بیرون شدن به جاده ها را در روز جمعه داده اند؛ سرا انجام دامنه این اعتراضات به کجا خواهد کشید؟ آیا به جز تظاهرات راه حل دیگر باقی نمانده است؟ چرا آرای مردم دست کاری شده است؟