داکتر عبدالله بیان داشته که اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی برنگردد، مسوولیت عواقب کار به دوش کمیسیون و آنانی خواهد بود که کمیسیون را به مسیر خلاف قانون ترغیب کردند. سرانجام نتیجه چه خواهد شد؟ چشم انداز به آینده چه خواهد بود؟

داکتر عبدالله بیان داشته که اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی برنگردد، مسوولیت عواقب کار به دوش کمیسیون و آنانی خواهد بود که کمیسیون را به مسیر خلاف قانون ترغیب کردند. سرانجام نتیجه چه خواهد شد؟ چشم انداز به آینده چه خواهد بود؟