حامد کرزی رییس جمهور پیشین از رفتن کشور به سمت بحران هشدار داده، از حکومت خواست که برای حل مشکل اقدام کند. نگرانی ها از بحرانی شدن اوضاع در حالی مطرح است که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر است. محوریت بحران افغانستان چیست؟

حامد کرزی رییس جمهور پیشین از رفتن کشور به سمت بحران هشدار داده، از حکومت خواست که برای حل مشکل اقدام کند. نگرانی ها از بحرانی شدن اوضاع در حالی مطرح است که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر است. محوریت بحران افغانستان چیست؟