تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می‌دهد که اگر تا روز شنبه هفته آینده، کمیسیون انتخابات آرای تقلبی را باطل اعلام نکند، این تیم اقدامات بازدارنده‌یی را در برابر تقلب روی دست خواهد گرفت. چرا انتخابات به این حد بحرانی شود؟ عامل بحران کمیسیون و تیم دولت ساز است یا تیم های دیگر؟ این اقدامات […]

تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می‌دهد که اگر تا روز شنبه هفته آینده، کمیسیون انتخابات آرای تقلبی را باطل اعلام نکند، این تیم اقدامات بازدارنده‌یی را در برابر تقلب روی دست خواهد گرفت.

چرا انتخابات به این حد بحرانی شود؟ عامل بحران کمیسیون و تیم دولت ساز است یا تیم های دیگر؟ این اقدامات چگونه اقدامات خواهد بود؟ کمیسیون توانایی استادن در برابر خواست های نامزدان را دارد؟