وزارت دولت در امور شهدا و معلولین اعلام کرده است که برای یکصدو پنجاه هزار بازماندگان شهدا و معلولین کارت های بانکی توزیع شده است. وزیر دولت در امور شهدا و معلولین می گوید که طی سال روان خورشیدی ده تن را به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی کرده و از اختلاس سی میلیون […]

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین اعلام کرده است که برای یکصدو پنجاه هزار بازماندگان شهدا و معلولین کارت های بانکی توزیع شده است. وزیر دولت در امور شهدا و معلولین می گوید که طی سال روان خورشیدی ده تن را به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی کرده و از اختلاس سی میلیون افغانی جلوگیری کرده است.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، گزارش برنامه ها و فعالیت هایش در زمینه های توان بخشی معلولین، تطبیق سیستم بایومتریک، مبارزه با فساد اداری، تطبیق اصلاحات وامضای تفاهمنامه ها در جریان سال مالی نود و هشت را به رسانه ها شریک کرد. لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین می گوید که طی سال روان خورشیدی ده تن را به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی کرده و از اختلاس سی میلیون افغانی جلوگیری کرده است.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین اعلام کرده است که برای یکصدو پنجاه هزار بازماندگان شهدا و معلولین کارت های بانکی توزیع شده است.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ایجاد مرکز ارایه خدمات، راه اندازی و تطبیق روند بایومتریک ورثه شهدا و معلولین در ده ولایت را از دستآرودهای این وزارت طی یک سال اخیر عنوان می کند.