شماری از سران قوم دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” را متهم می کنند که در مساله انتخابات ریاست جمهوری نتوانست بی طرفی خود را حفظ کند. سران قوم از دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان“یوناما” می خواهند که در روند انتخابات بیطرفانه عمل کند. درهمین حال، حامدکرزی رییس جمهوری […]

شماری از سران قوم دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامارا متهم می کنند که در مساله انتخابات ریاست جمهوری نتوانست بی طرفی خود را حفظ کند. سران قوم از دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستانیونامامی خواهند که در روند انتخابات بیطرفانه عمل کند. درهمین حال، حامدکرزی رییس جمهوری پیشین کشور خواهان حفظ بی طرفی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در روند انتخابات شده است.

حامدکرزی رییس جمهوری پیشین کشور خواهان حفظ بی طرفی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در روند انتخابات شده است. دفتر رسانه ای حامد کرزی در خبرنامه ای گفته است که آقای کرزی در دیدار با تدامیچی یاماموتو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، بر بی طرفی یوناما در روند انتخابات افغانستان تأکید کرده است. رییس جمهوری پیشین گفته است که نمایندگی سازمان ملل در کابل، باید به اراده مردم افغانستان احترام بگذارد.

درهمین حال، شماری از سران قوم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” را متهم می کنند که در مساله انتخابات ریاست جمهوری نتوانست بی طرفی خود را حفظ کند. سران قوم از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” می خواهند که در روند انتخابات بیطرفانه عمل کند.

پیش از این محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد را متهم کرد که در روند انتخابات مداخله می کند.