رییس کمیسیون می گوید نتایج انتخابات به این زودی ها اعلام نخواهد شد. پس از توقف روند باز شماری آرای شماری از ولایت ها، کمیسیون از تاخیر اعلام نتایج تا مدت زمان نا معلوم صحبت کرده است. چه چیزی می تواند زمان اعلام نتایج انتخابات را به تاخیر بی اندازد؟

رییس کمیسیون می گوید نتایج انتخابات به این زودی ها اعلام نخواهد شد. پس از توقف روند باز شماری آرای شماری از ولایت ها، کمیسیون از تاخیر اعلام نتایج تا مدت زمان نا معلوم صحبت کرده است. چه چیزی می تواند زمان اعلام نتایج انتخابات را به تاخیر بی اندازد؟