طالبان به تازگی امریکا را به عدم پایبندی به تعهداتش متهم کرده و اعلام کرده است که انس حقانی و دو عضو دیگر این گروه به جای تبادله و رهایی دوباره به زندان بگرام منتقل شده‌اند. حکومت افغانستان در این بازی ها چه نقشی دارد؟ گفته می‌شود، هفته گذشته این زندانیان طالبان برای تبادله با […]

طالبان به تازگی امریکا را به عدم پایبندی به تعهداتش متهم کرده و اعلام کرده است که انس حقانی و دو عضو دیگر این گروه به جای تبادله و رهایی دوباره به زندان بگرام منتقل شده‌اند.

حکومت افغانستان در این بازی ها چه نقشی دارد؟ گفته می‌شود، هفته گذشته این زندانیان طالبان برای تبادله با دو استاد امریکایی به قطر انتقال شده بودند؛ اما دوباره به زندان بگرام منتقل شده‌اند.

دور نمایی چنین تصامیم و معامله های زندانیان در شرایط کنونی چگونه است؟

بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضوری آقایان عبدالشکور سالنگی کارشناس روابط بین الملل و سید بشیر بشرمل دبیر حزب ملت متحد افغانستان.