جان بس سفیر امریکا در کابل این اقدام حکومت افغانستان را شجاعانه توصیف کرده می گوید که امریکا قویا از این اقدام پیشتیبانی می کند. اقدامی که به گفته حکومت افغانستان با مشوره های بسیار با شرکای جهانی به ویژه امریکا گرفته شده است. عده ای مردم این تصمیم را اشتباه سیاسی و عده ای […]

جان بس سفیر امریکا در کابل این اقدام حکومت افغانستان را شجاعانه توصیف کرده می گوید که امریکا قویا از این اقدام پیشتیبانی می کند.

اقدامی که به گفته حکومت افغانستان با مشوره های بسیار با شرکای جهانی به ویژه امریکا گرفته شده است.

عده ای مردم این تصمیم را اشتباه سیاسی و عده ای هم گامی برای رسیدن به صلح عنوان می کنند. امنیت ملی انس حقانی را فردی داری مهارت ویژه کمپیوتری و مغز متفکر کمپاین های تبلیغاتی طالبان در رسانه های اجتماعی می داند.

رهایی انس حقانی می تواند مصلحتی برای رسیدن به صلح باشد؟ چرا حکومت خط سرخ خود شکست؟