آمریکا از دو هزار و دو میلادی به این سو، هشت میلیارد و نود و چهار میلیون دالر از بهر مبارزه علیه مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان هزینه کرده است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان”سیگار”در تازه ترین گزارش خود گفته که ارزش مواد مخدر غیرقانونی بسا بزرگتر از ارزش صادرات تولیدات قانونی این کشور […]

آمریکا از دو هزار و دو میلادی به این سو، هشت میلیارد و نود و چهار میلیون دالر از بهر مبارزه علیه مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان هزینه کرده است.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان”سیگار”در تازه ترین گزارش خود گفته که ارزش مواد مخدر غیرقانونی بسا بزرگتر از ارزش صادرات تولیدات قانونی این کشور در دوهزار و هفده و دوهزار و هژده بوده است. در این گزارش آمده باوجود کاهش بیست درصد کشت کوکنار در دوهزار و هژده در افغانستان، از زمان آغاز به کار دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال نزده نود و چهار، افغانستان دومین بلندترین کشت کننده مواد مخدر باقیمانده است. سیگار در این گزارش گفته که رقم افغانستانی های که در کشت مواد مخدر و کار در مزارع کوکنار مصروف اند یا هم در تجارت مواد مخدر غیرقانونی دخیل استند، بیشتر از رقم سربازان ارتش ملی و نیرو های امنیتی افغانستان است. اما وزارت داخله با این ادعای سیگار موافق نبوده و آن را رد کرده است.