پلیس بغلان فردی را هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کرده است. محمد ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان می گوید که این فرد بیست و پنج کیلوگرام هیرویین را در یک موتر نوع هایلکس جاسازی کرده بود و می خواست آن از کندز به کابل انتقال دهد؛ اما در پی بازرسی پلیس در بغلان بازداشت شده […]

پلیس بغلان فردی را هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کرده است.

محمد ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان می گوید که این فرد بیست و پنج کیلوگرام هیرویین را در یک موتر نوع هایلکس جاسازی کرده بود و می خواست آن از کندز به کابل انتقال دهد؛ اما در پی بازرسی پلیس در بغلان بازداشت شده است.