وزارت زراعت و مالداری می گوید که امسال هژده تا بیست متریک تُن زعفران در کشور تولید خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفته است که پارسال شانزده متریک تن زعفران در کشور تولید شده بود و امسال این رقم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای رسمتی امسال سی و پنج هزار جریب زمین […]

وزارت زراعت و مالداری می گوید که امسال هژده تا بیست متریک تُن زعفران در کشور تولید خواهد شد.

اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفته است که پارسال شانزده متریک تن زعفران در کشور تولید شده بود و امسال این رقم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای رسمتی امسال سی و پنج هزار جریب زمین در ولایت ‌های هرات، دایکندی، بامیان، ننگرهار، بلخ و غزنی زعفران کشت شده است.