وزارت امور داخله از باداشت فردی به ظن وابستگی با گروه طالبان در شهر کابل خبر داده است. دفتر رسانه ای این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرد پنجشنبه شب در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده است.

وزارت امور داخله از باداشت فردی به ظن وابستگی با گروه طالبان در شهر کابل خبر داده است. دفتر رسانه ای این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرد پنجشنبه شب در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده است.