بر اساس تقویم جدید کمیسیون مستقل انتخابات، تنها هشت روز به اعلام نتایج ابتدایی زمان باقی است اما کمیسیون حتی نتوانسته در این مدت روند تصفیه را با همکاری کمپنی درملوگ انجام دهد؟ دلیل اساسی گروگان گرفتن سرنوشت مردم چیست؟

بر اساس تقویم جدید کمیسیون مستقل انتخابات، تنها هشت روز به اعلام نتایج ابتدایی زمان باقی است اما کمیسیون حتی نتوانسته در این مدت روند تصفیه را با همکاری کمپنی درملوگ انجام دهد؟

دلیل اساسی گروگان گرفتن سرنوشت مردم چیست؟