سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در گرو تصامیم کمپنی درملوگ

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که سطع “آرای معتبر” در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک میلیون و هشت صد و چهل وسه هزار رای است.

امروز تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که هنوز این آماری که کمیسیون اعلان کرده نهایی نیست و ابهام در مورد ۱۳۷ هزار رأیی که این شرکت قرنطین کرده بود، هنوز روشن نشده است.

میزان آرای تقلبی نزدیک به یک نیم ملیون میرسد چرا این میزان رای تقلبی و جود دارد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top