جواد هجری، سخنگوی والی تخار می گوید که این رویداد صبح امروز در روستای طاهری ولسوالی درقد این ولایت رخ داده است. آقای هجری افزوده که این ماین توسط افراد وابسته به گروه طالبان به هدف آماج قرار دادن نظامیان کشور جاسازی شده بود. جان باختگان این رویداد بین هشت تا دوازده سال سن داشتند.

جواد هجری، سخنگوی والی تخار می گوید که این رویداد صبح امروز در روستای طاهری ولسوالی درقد این ولایت رخ داده است.

آقای هجری افزوده که این ماین توسط افراد وابسته به گروه طالبان به هدف آماج قرار دادن نظامیان کشور جاسازی شده بود. جان باختگان این رویداد بین هشت تا دوازده سال سن داشتند.