عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی می گوید که نباید وقت را تلف کرد اگرچه تیم او برای تامین شفافیت، صبر پیشه کرده. آقای عبدالله البته می گوید که در دور اول کار انتخابات تمام است.

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی می گوید که نباید وقت را تلف کرد اگرچه تیم او برای تامین شفافیت، صبر پیشه کرده.

آقای عبدالله البته می گوید که در دور اول کار انتخابات تمام است.