تا حال کمیسیون انتخابات نتوانسته است که آمار رای دهنده گان واقعی را مشخص کند. چگونه تیم های انتخاباتی خود را پیروز میدانند؟ کندی در کار کمیسیون انتخابات چه عاملی میتواند داشته باشد؟ تکت های انتخاباتی چقدر خود عامل تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات اند؟

تا حال کمیسیون انتخابات نتوانسته است که آمار رای دهنده گان واقعی را مشخص کند. چگونه تیم های انتخاباتی خود را پیروز میدانند؟ کندی در کار کمیسیون انتخابات چه عاملی میتواند داشته باشد؟ تکت های انتخاباتی چقدر خود عامل تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات اند؟