دبیر خانه کمسیون انتخابات متهم به کار شکنی و تبانی بودنش به یک تیم خاص یکی از عوامل تاخیر نتیجه انتخابات گفته شده بود اما کمیسیون این ادعا امروز رد کرد. سر انجام نتیجه ابتدایی انتخابات چه وقت اعلام خواهد شد؟ چشم انداز به نتیجه انتخابات چه خواهد بود؟

دبیر خانه کمسیون انتخابات متهم به کار شکنی و تبانی بودنش به یک تیم خاص یکی از عوامل تاخیر نتیجه انتخابات گفته شده بود اما کمیسیون این ادعا امروز رد کرد.

سر انجام نتیجه ابتدایی انتخابات چه وقت اعلام خواهد شد؟ چشم انداز به نتیجه انتخابات چه خواهد بود؟