صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور از سمت خود کنار رفت. آقای ربانی در نامه استعفای خود را به ریاست جمهوری پیشکش کرده است. وی در این نامه گفته است که در سال حکومت وحدت ملی با ساختار دولت مثل یک نهاد شخصی برخورد سلیقه ای صورت گرفته است. صلاح الدین ربانی با انتقاد […]

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور از سمت خود کنار رفت. آقای ربانی در نامه استعفای خود را به ریاست جمهوری پیشکش کرده است.

وی در این نامه گفته است که در سال حکومت وحدت ملی با ساختار دولت مثل یک نهاد شخصی برخورد سلیقه ای صورت گرفته است. صلاح الدین ربانی با انتقاد از این کار گفته است که در این مدت زیر شعار اصلاحات برخورد های غرض آلود صورت گرفته و این کار بنیادهای وحدت و همدلی را به شدت آسیب زده است. آقای ربانی تأکید کرده است که پنج سال این وضعیت را به هدف نگهداری از کلیت نظام و جلوگیری از شکنندگی جامعه تحمل کرده است.