ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک دسته چهار نفری عاملان انتحاری در شهر مزارشریف خبر داده است. دفتر رسانه ای امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که این عاملان انتحاری قصد حمله بر منزل جنرال ملک را داشتند و پیش از رسیدن به هدف از چوک فردوسی شهر مزارشریف بازداشت شدند.

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک دسته چهار نفری عاملان انتحاری در شهر مزارشریف خبر داده است.

دفتر رسانه ای امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است که این عاملان انتحاری قصد حمله بر منزل جنرال ملک را داشتند و پیش از رسیدن به هدف از چوک فردوسی شهر مزارشریف بازداشت شدند.