اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از چگونگی اعمار مکاتب در افغانستان انتقاد کرده است. سیگار در گزارش تازه خود گفته است مکتب هایی که با کمک مالی اداره توسعه ای جهانی آمریکا در افغانستان ساخته شده است، غیر معیاری است. اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک […]

اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از چگونگی اعمار مکاتب در افغانستان انتقاد کرده است. سیگار در گزارش تازه خود گفته است مکتب هایی که با کمک مالی اداره توسعه ای جهانی آمریکا در افغانستان ساخته شده است، غیر معیاری است.

اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش تازه وضعیت برخی مکاتب افغانستان را غیرمعیاری خوانده است. در این گزارش آمده است که وضعیت یکصد و هفتاد و یک مکتب در ده ولایت افغانستان ارزیابی شده که به کمک مالی اداره توسعه ای جهانی آمریکا اعمار یا بازسازی شده است. در جریان ارزیابی از جمله این مکاتب یکصد و شصت و هشت مکتب به روی دانش ‌آموزان باز و سه مکتب بسته بوده است.

در گزارش سیگار آمده است: “شماری از مکتب ها را که ما بازدید کردیم، بسیاری از آنها برق نداشت. نشانه ‌هایی از آسیب یا عدم نگهداری آشکار بود که در بعضی موارد ممکن است برای کودکان خطرناک باشد. اکثر مکتب ها فاقد میز و چوکی کافی است. دانش ‌آموزان در زیر خیمه ‌ها یا در صنف فرش ‌شده درس می ‌خواندند.”

با این حال، وزارت معارف بخشی از چالش ها موجود در مکتب ها را می پذیرد. نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت گفته که میز و چوکی و سایر تسهیلات آموزشی تعدادی از مکتب ها هر سال به دلایل مختلف غیر قابل استفاده می شود و همچنان بخش ‌هایی از ساختمان های مکاتب نیز تخریب می ‌شود.

بر بنیاد آمار وزارت معارف، در حال حاضر هژده هزار مکتب در سطوح مختلف در کل کشور فعال است. در گزارش سیگار آمده که آمریکا برای ساخت و بازسازی مکتب ها و بلند بردن ظرفیت مدیریت نظام آموزشی افغانستان در هژده سال گذشته، یک اعشاریه یک میلیارد دالر هزینه کرده است.

سیگار با نگرانی هشدار داده که فقدان منابع مالی در کنار شرایط جوی سخت و ادامه شورش، منجر به وخیم شدن قابل توجه سرمایه گذاری آمریکا شده و ممکن است مانع دستیابی به اهداف آموزشی در افغانستان شود.